Mål – Silvertärnans fritidshem

Verksamhetsbeskrivning
Fritidshemmets verksamhet bygger på den läroplan som finns för det obligatoriska skolväsendet samt ”Allmänna råd för fritidshem”.
Fritidshemmets uppdrag är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.
Vi jobbar aktivt mot mobbing, kränkande behandling och diskriminering.

Mål att sträva mot
Fritidshemmet strävar mot att ge varje enskilt barn en god plattform att stå på för sin framtid.
Barnen skall träna sin empatiska förmåga, känna sig delaktiga i den dagliga verksamheten och lära sig ta ansvar för sig själv och sina handlingar.
Förutsättningar för att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är: TRYGG; ROLIG och STIMULERANDE där LEK och SKAPANDE får stort utrymme.

Arbetssätt
Det är viktigt att barnen känner glädje över att vara på fritids och att de känner att de själva kan välja aktiviteter utifrån fritidshemmets förutsättningar och sina egna önskningar. Vi personal finns till hands för barnen när de väljer sina aktiviteter. Vi ger tips och råd och visar på olika möjligheter och material som kan vara bra att använda. Vi finns där för dem, vi har tid att lyssna och hjälpa till. Vi vuxna ska fungera som goda förebilder och vägledare och tillföra barnen ansvar, trygghet, lärande och lek. Fritidshemmet skall sträva efter att genom lek, arbete och inlärning ge varje barn möjlighet att utveckla fantasi, självständighet, kunskap, ansvarstagande och empati. Vi arbetar med att utveckla barnens sociala kompetens. De får lära sig hantera känslor och att samarbeta med varandra, samt arbeta med värdegrunden.

TRYGGHET

Mål: Alla barn ska känna sig trygga, delaktiga och behövda. Fritidshemmets miljö och anda skall utstråla värme, glädje och trivsamhet. Alla ska känna sig välkomna till fritidshemmet varje dag.

Metod: Vi skapar en god trygghet genom att vuxna visar ett tydligt ledarskap och är goda förebilder för barnen och strävar för en daglig kommunikation med föräldrarna. Barnen skall känna tillit till kamrater och vuxna genom att vi kontinuerligt för en dialog med barnen om hur man är en bra kompis. Vi skapar möjligheter att utveckla en gemenskap och vi-känsla i gruppen, som stöder barnets sociala utveckling. Alla barn ska bli sedda och hörda varje dag.Vi möter varje barn när de kommer till oss och när de går hem säger vi hej då. Vi har tydliga regler och rutiner.

ANSVAR/DELAKTIGHET

Mål: Vi vill att barnen skall kunna ta ansvar och känna att de är delaktiga i fritidsverksamheten.

Metod: Fritidshemmets verksamhet skall utgå från barnets egna intressen och erfarenheter. Vi uppmuntrar barnens val av aktiviteter. Vi skall vara lyhörda för barnens önskemål samt föra en dialog med barngruppen om vad de tycker om, och vill med sin fritidsverksamhet. Att utifrån ”Likabehandlingsplanen” ta ansvar för sitt eget handlande. Barnen får delta genom att hjälpa till med vardagssysslor vid exempelvis mellanmål. Barnen får lära sig att ta ansvar för fritidshemmets material samt sina egna och kompisarnas personliga tillhörigheter. Alla barn skall vara inbjudna till att leka med andra. Det skall finnas en ömsesidig respekt mellan barn och barn samt mellan barn och vuxna.

SAMVERKAN-HEM-FRITIDSHEM-SKOLA

Mål: Vi skall ha en god dialog och ett samarbete mellan fritidshem, hemmet och skolan. Vi skall utveckla samarbetet mellan pedagogerna och hemmet för att kunna skapa ett gemensamt förhållningssätt som gynnar barnets utveckling.

Metod: Vi har en kontinuerlig dialog med föräldrarna. Vi vill också ha ett eget föräldramöte där vi presenterar våra mål, den pedagogiska verksamheten samt bjuder in föräldrarna till diskussion. Vi har tillsammans med föräldrarna inrättat en ”Fritidsgrupp” där föräldrar och personal ingår. I denna grupp får föräldrar möjlighet att hjälpa till och bidra med att ordna studiebesök eller andra aktiviteter för barnen. När behov finns har vi även utvecklingssamtal. Samarbetet med skolan faller sig inte naturligt eftersom vår verksamhet inte finns på skolans område. Vår ambition är att försöka planera in besök i varje klass för att få en bild av barnens skoldag och få en bättre relation till barnens lärare och kompisar.

MILJÖ OCH HÄLSOFRÄMJANDE FRITIDSHEM

Mål: Vi arbetar med att barnen ska bli hälsomedvetna. Vi arbetar också mycket med miljöfrågor på vårt fritidshem.

Metod: Vi försöker göra barnen medvetna om vad som är nyttigt att äta. Vi serverar näringsriktigt mellanmål till barnen med bland annat frukt och grönsaker varje dag. Vi försöker skapa en trevlig och lugn miljö runt mellanmålet så barnen får äta i lugn och ro. Barn har stort behov av rörelse och har alltid möjlighet till utevistelse på vår härliga gård så att de kan röra sig ordentligt.

JÄMNSTÄLLDHET/GENUS

Mål: Vi vill motverka det traditionella könsmönstret och bidra till att barnen börjar se utanför de fastslagna ramarna. Alla barn och vuxna har samma värde och möts på lika villkor oavsett kön, etnicitet och religion.

Metod: Vi erbjuder alla barn samma aktiviteter utan att ta hänsyn till kön, etnicitet eller religion. Alla barn har lika värde och samma chanser att få hjälpa till med saker på fritids så som t. ex att baka, fixa mellanmål mm. Vi för diskussioner som berör frågor om bland annat genus och etnicitet.

SPRÅK OCH DIALOG

Mål: Vi skall använda ett vårdat språk och vi vuxna skall föregå med gott exempel. I den vardagliga dialogen skall vi arbeta med att utveckla barnens språk.

Metod: Vi diskuterar kring aktuella händelser och etiska frågor. Vi lägger vikt vid att lära barnen att lösa konflikter genom dialog. Vi arbetar med att utöka barnens ordförråd med hjälp av pedagogiskt material såsom spel, sång och sagor. Vi har högläsning med kapitelböcker återkommande varje vecka.

LÄRANDE/SOCIAL KOMPETENS

Mål: Barnen skall utveckla tillit till sin egen förmåga. De ska lära sig att hantera konflikter. Barnen skall känna trygghet och glädje i att kunna uttrycka sina känslor. Barnen skall förstå att alla människor har lika värde och att också kunna handla med andra människors bästa framför sig.

Metod: Vi följer samspelet i gruppen genom att finnas tillhands och vara aktiva förebilder. I vårt samarbete med barnen vill vi ge varje enskilt barn chansen att tillsammans med andra diskutera och resonera för att lösa problem. Vi jobbar dagligen med barnens sociala färdigheter på olika sätt.

VÄRDEGRUND/KULTURTRADITIONER

Mål: Vi skall följa verksamhetsåret och uppmärksamma traditioner, både Silvertärnans egna och de som ingår i den svenska kulturen. Vi skall även bekanta oss med andra kulturer och traditioner.

Metod: Vi uppmärksamma traditionerna genom olika sällskapslekar, läsning, pyssel, bak, film, sång och dans. Vi genomför även temadagar.

NATURUPPLEVELSER

Mål: Barnen skall få kunskap om och känna samspel med naturen.

Metod: Vi använder våra sinnen för att utforska naturen. Alla årstider bearbetas genom upplevelser och skapande. På så vis vill vi att barnen skall komma i kontakt med naturen. Vi använder även vårt egna ”fritidsområde” på gården till att bygga kojor och leka i. Vi vill att barnen skall få använda sin fantasi och leka med naturens material. Vi åker på utflykter som kan ge barnen andra naturupplevelser. Det kan vara till havet, till naturreservat, till skogen mm.

UTVÄRDERING; UPPFÖLJNING OCH UTVECKLING

Mål: Fritidshemmets verksamhet skall följas upp och utvärderas. Vid uppföljning och utvärdering av verksamheten strävar vi efter att barn och föräldrar är delaktiga.

Metod: Vi använder oss av enkäter till föräldrar och barn. Resultaten som kommer fram skall göras tillgängliga för berörda parter. För att synliggöra fritidshemmets verksamhet kommer vi att dokumentera och utvärdera det pedagogiska arbetet. Den dokumentationen skall fungera som ett underlag i diskussionen kring och bedömning av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov. För personalens utveckling erbjuds kompetensutveckling. Varje år reviderar vi Silvertärnans verksamhetsplan och likabehandlingsplan.

Pågående och planerat utvecklingsarbete: Vi håller på att hitta formen för hur vi ska arbeta och dokumentera enligt den nya skolplanen.