Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem

Högläsning

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet enligt Läroplan för förskolan 98
Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.

När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd.

På Silvertärnan samverkar vi med förskoleklassen så här:
För att underlätta övergången till förskoleklass träffas barnen på Silvertärnan tillsammans med andra blivande förskoleklassbarn och personal ca 5 gånger/år. De träffas under enkla former utomhus eller på någon av förskolorna för att leka, äta frukt och sjunga tillsammans. Under vårterminen gör sedan förskoleklassens pedagoger ett besök på förskolan. Genom att lära känna den verksamhet barnen tidigare vistats i får man en möjlighet att bättre stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. När förskoleklasserna sätts samman, finns representanter från förskolans pedagoger med i processen. Förskolans pedagoger kan bidra med erfarenheter som underlättar gruppindelningen, för att göra starten i förskoleklassen så bra som möjligt för barnen.

Under sen vår har vi överlämningssamtal mellan pedagoger från förskolan och förskoleklassen. Där beskriver vi vilken verksamhet barnen kommer ifrån och lämnar över den sammanfattande dokumentationen muntligt. Allt med föräldrarnas godkännande. Dokumentationen innehåller sådan information som möjliggör för förskoleklassens personal att möta varje barn på bästa möjliga sätt.

Förskoleklasserna erbjuder föräldrar och barn en inskolning vid några tillfällen under sen vår, där barnen bland annat får träffa personal och barn i den nya gruppen, lära känna lokaler och pröva att äta i matsalen.

För ett barn i behov av särskilt stöd erbjuder vi ett trepartssamtal, mellan föräldrar, pedagoger från förskolan och pedagoger från förskoleklassen. Förskolan har också vardaglig telefonkontakt med förskoleklasspersonalen vid behov.

På grund av avståndet har vi inget naturligt samarbete med skolan. Vid undringar, frågor eller samtal angående barngruppen har vi telefonkontakt med berörd lärare.