Barns inflytande

idag är det jag som är kung

Mål för verksamheten gällande barns inflytande enligt Läroplan för förskolan 98

Förskolan ska sträva efter att varje barn…

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

På Silvertärnan arbetar vi med barns inflytande så här:
Vi arbetar i mindre grupper så att alla ska ha möjlighet att uttrycka sig och komma till tals. Det är viktigt att vi vuxna är lyhörda, intresserade, ärliga och ifrågasättande.

Vi uppmuntrar till egna initiativ. Det är också viktigt att man vågar ta egna beslut och stå för dem. Att bli trygg och våga säga nej.

Barnens intressen styr och de får upplevelsen att de genom sina egna strategier kan påverka och ta ansvar för sitt lärande.

Vår verksamhet genomsyras av att värna om vår miljö och ta ansvar för den. Barnens insikt om förskolans miljö ökar alltefter ålder genom återkommande diskussioner om värdet av våra saker och vår miljö. Vi vuxna är goda förebilder.
Vi låter barnen förstå demokratiska principer i olika former av samarbete och beslutsfattande i leken, gemensamma diskussioner, portfolio, genom att rösta och synliggöra. Vi lyssnar på varandra, reflekterar, väntar på vår tur mm. Det är viktigt att vi som vuxna visar att man kanske inte är enig men att man kommer fram till en lösning. Genom att ta egna initiativ, vara aktiv, lyssna, visa hänsyn och respekt för varandra, diskutera, synligöra, får vi barnen att förstå och handla.