Matematik

Sång, rim och ramsor

Mål för verksamheten gällande matematik enligt Läroplan för förskolan 98
Förskolan ska sträva efter att varje barn…

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning tid och förändring,
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp och
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.
  • Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

På Silvertärnan arbetar vi med matematik så här:
Allt i vardagen handlar egentligen om matematik. I lek, utevistelse, samtal, berättelse, sång eller ramsa så väver vi ihop matematiken med både språket, naturen och tekniken. Det blir en helhet.

Vi låter barnen pröva sig fram och komma med egna lösningar på upptäckter. Vi vuxna lyssnar och samspelar med barnens tankar, idéer, intresse och nyfikenhet genom samtal. Det finns konkreta material som inspirerar och utvecklar. Vi använder oss av bl.a. rörelselekar och motorikbanor, mattepåsar, rim och ramsor, sånger som innehåller matematik.

I vår miljö kan barnen använda alla sina sinnen, prova på, känna, lukta, se, lyssna, smaka. Barnen har möjlighet att testa, ifrågasätta reflektera och dra egna slutsatser tillsammans med andra barn och vuxna.