Språk och kommunikation

SamtalMål för verksamheten gällande språk och kommunikation enligt Läroplan för förskolan 98

Förskolan ska sträva efter att varje barn…

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  • och som har ett annat modersmål än svenska, utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

På Silvertärnan arbetar vi med språk och kommunikation så här:
Vi vill att barnen ska få lära sig att uttrycka, utveckla, lyssna och förstå både sig själv och andra. Genom samtal och berättelser i både planerade och oplanerade aktiviteter utmanas deras språkutveckling. Vi tycker det är viktigt att alla får tid att berätta sin historia eller berättelse och att alla känner sig delaktiga, därför arbetar vi i små grupper.

När vi leker, samtalar, diskuterar, läser böcker, ritar, rör oss, målar, dansar, dramatiserar eller sjunger vill vi att det ska det finnas tillfälle till att ställa frågor, kommentera och ta del av andras uppfattningar. Vi tycker att det är viktigt med social samvaro.

Vi uppmuntrar till rollekar av olika slag då barnen utmanas i att samtala, komma överens, lösa konflikter, vänta på sin tur, ta ansvar för sina handlingar mm. Vi vuxna är med i leken som inspiratörer, vidareutvecklare och deltagare men också som observatörer. Genom lek och spel kan vi vuxna stimulera barnen att göra språkliga erfarenheter och upptäckter. Det är när barnet har roligt som det lär sig. Att variera lekarna, sångerna rimmen och ramsorna gör att barnen leker sig in i språket på ett lustfyllt sätt.