Utveckling och lärande

Jämföra

Mål för verksamheten gällande Utveckling och lärande
enligt Läroplan för förskolan 98

Förskolan ska sträva efter att varje barn…

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

På Silvertärnan arbetar vi med utveckling och lärande så här:
Upptäckt, förståelse och förmåga att ta till sig det nya löper som en röd tråd genom allas våra liv. Varje gång vi upptäcker, förstår eller förmår göra något nytt fylls vi av tillfredställelse. Vi känner lycka i att upptäcka och utforska.

Vi vill ge barnen stimulans att lära om och för livet. Vi kan med ett medvetet arbete ge barnen många alternativ och förutsättningar för att ny kunskap ska erövras. Det är viktigt att vi tar tillvara på möjligheterna att utmana och uppmuntra deras egen förmåga till problemlösning. Vi vill synliggöra varje barn och stärka deras självförtroende, erbjuda aktiviteter som lockar till nyfikenhet och upptäckande, ge barnen möjlighet att använda den egna fantasin och kreativiteten samt stimulera förmågan till inlevelse och förståelse.

Vi arbetar aktivt för att stimulera barnen till lek och ser fortlöpande över miljön så att den stimulerar till lek både ute och inne. Leken är både fri och organiserad. Genom leken lär sig barnen samarbete och turtagande. Barnen utvecklar inte bara social kompetens, minne, empati och inlevelse utan även sin fantasi, motorik, kreativitet och sitt språk. De bearbetar olika intryck och upplevelser och formar även sin bild av sig och omvärlden oavsett kön. Det stärker deras självkänsla. Barnen utmanas i att samtala, komma överens, lösa konflikter, vänta på sin tur, ta ansvar för sina handlingar mm. Det är viktigt att vi vuxna är med i leken som inspiratörer, vidareutvecklare och deltagare men även som observatörer. Vi vill också se till att alla är med i gemenskapen. Att föra kulturarvet vidare i form av traditionella lekar samt använda kroppen och alla våra sinnen i rörelselekar är något som vi gärna vill att barnen ska ha med sig i sin ryggsäck. Barnen ska på ett naturligt sätt känna glädje i att röra på sig.