Normer och värden

Trygghet

Mål för verksamheten gällande Normer och värden
enligt Läroplan för förskolan 98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

  • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  • Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning
  • Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

På Silvertärnan arbetar vi med normer och värden så här:
Vi vill att vår förskola/fritidshem ska vara en plats för barn och vuxna där alla kan känna sig trygga. Ingen ska bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Vi vill sätta tydliga gränser mot oacceptabla beteenden. Olikheter ser vi som en tillgång för utveckling och allas åsikter är lika mycket värda. Det är viktigt att ha roligt tillsammans, barn som vuxna. Alla barn ska ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt och alla barn ska få tid att uttrycka sig på olika sätt. Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga till förståelse för människors lika värde oberoende av kön. Vi vill att alla ska känna att de kan vara med och påverka på Silvertärnan. Vi ger barnen möjlighet att vara delaktiga i beslut samt ger de förtroende så att de lär sig ta ansvar för sitt handlande. Vi vill att barnen ska kunna säja ja till det som känns rätt och nej till det som inte gör det.

Barn i behov av särskilt stöd:
Vi ska sträva emot att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. Det gör vi genom att arbeta i mindre grupper, bemöta barnet där det befinner sig och utgå därifrån samt ha ett mycket nära samarbete med föräldrar där det är viktigt att vara tydlig i kommunikationen. Vi har också nära kontakt med BVC, specialpedagog, logoped, dietist, psykolog mm. Vid behov skrivs också ett åtgärdsprogram tillsammans med förälder.

Förskolan/fritidshemmet har en likabehandlingsplan enligt barn- och elevskyddslagen 2006.67 om allas lika värde. Ladda ner och läs likabehandlingsplanen nedan:
Likabehandlingsplan